Freelance contract voorbeeld en tips voor het opstellen van een freelance overeenkomst

Een werkgever die bepaalde diensten wil uitbesteden hoeft niet meteen nieuw personeel aan te nemen. Met een freelancer kun je tijdelijke werkzaamheden laten uitvoeren zonder de administratieve verplichtingen van een werknemer. Voor de freelancer is er meer vrijheid om te werken waar en wanneer je dat wilt als zelfstandige. Een freelance contract opstellen is wel verstandig, daarin bepalen beide partijen onder welke voorwaarden de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Zowel freelance opdrachtnemers als opdrachtgevers zijn regelmatig op zoek naar een freelance contract voorbeeld om een overeenkomst aan te gaan. Helaas zijn dit soort contracten maatwerk, baseer je niet blindelings op een voorbeeld freelance overeenkomst maar stel zelf een contract op dat bij jouw situatie past. Er zijn wel een aantal zaken die in vrijwel elk freelance contract aanwezig zullen zijn. Hier zijn de vier belangrijkste onderwerpen die bij het opstellen van een freelance overeenkomst niet mogen ontbreken:

1.    Opdrachtnemer en opdrachtgever

Bepaal duidelijk wie de opdracht verleent, is dat een franchisenemer, subcontractor of een moederbedrijf? Bij het innen van de betaling kan dat van belang zijn. Geef ook precies aan of iemand anders de opdracht mag voltooien in geval van ziekte of verzuim. Dat kan voor beide partijen van belang zijn.

2.    Looptijd van de opdracht

Ook bij een doorlopende opdracht moet er een duidelijke vermelding van looptijd staan, bijvoorbeeld “ontbinden van de overeenkomst kan met vier weken opzegtermijn”. Neem liever een vaste looptijd op, daarmee voorkom je later een discussie over “schijnzelfstandigheid” met overheidsinstanties.

 

3.    Omschrijving van de opdracht

Dit kan niet specifiek genoeg zijn. De opdrachtgever moet duidelijk aangeven wat er van de freelancer verwacht wordt, eventueel met deelleveringen en deadlines. De freelancer moet de dienstverlening duidelijk afbakenen zodat er geen aanvullende werkzaamheden worden gevraagd zonder extra compensatie.

4.    Kosten en vergoedingen

Wordt de opdracht vooraf betaalt, achteraf of in termijnen? Zijn er investeringen die vooraf betaalt moeten worden? Zijn er extra kosten mogelijk? Is er sprake van een prijs per opdracht of per uur? Worden er reiskosten berekend? Over deze zaken mag absoluut geen twijfel bestaan. Bij een contractduur voor langere tijd zijn tussentijdse betalingen zeker aan te raden.

 

Bij een freelance contract opstellen zijn er ook zaken die je beter kunt vermijden zoals:

  1. Neem geen concurrentiebeding op. Freelancers werken doorgaans voor meerdere opdrachtgevers, met een concurrentiebeding wordt schijnzelfstandigheid aannemelijker. Geheimhoudingsclausules zijn wel mogelijk.
  2. Maak bij voorkeur geen afspraken over eigendomsrecht. Normaal gesproken verkoop je niet alleen jouw tijd en mankracht, de opdrachtgever krijgt gebruiksrecht van het freelance werk. Dat betekent niet dat je auteursrecht verliest, dat is namelijk onmogelijk. Als je als auteur vermeldt wilt worden kun je daar wel om vragen, maar dat kun je niet standaard opeisen.
  3. Vermijd termen als “salaris” en “loon”, spreek altijd van vergoeding, betaling, facturering etc. Let ook op met vergoedingen voor lunches en andere voordelen die geassocieerd worden met een dienstverband.

Een freelance contract is altijd maatwerk

Deze zaken kun je gebruiken als een freelance contract voorbeeld. De uitgangspunten bij een freelance contract opstellen zijn gelijk voor beide partijen, met altijd een klein voordeel voor de partij die de overeenkomst opstelt. In de meeste gevallen doet de freelancer er goed aan het initiatief te nemen. Die kan doelgericht een freelance contract opstellen met alleen de relevante zaken. Opdrachtgevers grijpen al snel naar een standaard freelance overeenkomst voorbeeld met teveel overbodige informatie. Houdt het zo eenvoudig, transparant en duidelijk mogelijk, dan kunnen er later geen onenigheden ontstaan. Op de volgende link kan u alvast het onderstaande freelance contract voorbeeld te downloaden: Freelance Contract Voorbeeld – Industhree

Freelance contract voorbeeld

De ondergetekenden:

  1. “Naam organisatie” (“Naam en voornaam persoon”), gevestigd (wonende) te “plaatsnaam”, aan de “straatnaam” “huisnummer”, volgens de statuten vertegenwoordigd door “naam directeur”, in de functie van “functie”, hierna te noemen: “de opdrachtgever“,
  1. de heer/ mevrouw “Naam en voornaam freelancer” (“Naam en rechtsvorm organisatie”), wonende (gevestigd) in de “straatnaam” “huisnummer”, “postcode” te “plaatsnaam”, hierna te noemen “de opdrachtnemer“,

Nemen in aanmerking dat:

  1. Het is voor opdrachtgever noodzakelijk dat de volgende werkzaamheden worden verricht: (algemene omschrijving)
  2. Opdrachtnemer heeft expertise op het gebied van deze werkzaamheden en is bereid deze werkzaamheden buiten dienstbetrekking ten behoeve van opdrachtgever te verrichten.
  3. Opdrachtgever kan te allen tijde opdrachtnemer opdracht geven tot het verrichten van deze werkzaamheden, buiten dienstbetrekking, maar opdrachtgever kan niet verplicht worden opdrachtnemer een opdracht te verstrekken.

Verklaren te zijn overeengekomen, voor het geval opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van deze werkzaamheden voor opdrachtgever aanvaardt, als volgt:

Art. 1. Aanvang en duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden met een maximumduur van __________ (aantal maanden). De overeenkomst zal daarom in ieder geval van rechtswege eindigen met het verstrijken van de maximumduur. Opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen op of omstreeks (begindatum) en er naar streven de werkzaamheden gereed te zullen hebben omstreeks (einddatum).

Art. 2. Omschrijving werkzaamheden
De inhoud, aard en omvang van de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden bestaan uit __________ (exacte omschrijving).

Art. 3. Uitvoering werkzaamheden
3.1. Opdrachtnemer zal bij zijn/haar werkzaamheden in acht nemen de zorg van een goed opdrachtnemer.

3.2. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever. Het staat opdrachtnemer vrij om binnen dat wat is afgesproken het overeengekomen resultaat te verwezenlijken.

3.3. Opdrachtnemer heeft het recht zijn/haar werktijden zelf vast te stellen, met dien verstande dat de werkzaamheden uiterlijk __________ (datum) zullen zijn afgerond.

3.4. De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden in __________ (plaatsnaam).

3.5. De opdrachtnemer kan de overeengekomen werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten indien hij/zij dit tevoren aan opdrachtgever heeft meegedeeld en opdrachtgever zich met die ander kan verenigen. Opdrachtgever kan alleen een ander weigeren indien deze niet aan een aantal tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet. Opdrachtnemer blijft echter te allen tijde tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij/zij de desbetreffende werkzaamheden zelf verricht heeft.

3.6. Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van zijn/haar werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht. Indien opdrachtgever daarvan anders niet op de hoogte zou zijn, brengt opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht.

Artikel 4. Vrijwaring
Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst van opdracht. De opdrachtnemer sluit hiertoe een verzekering af die de risico’s voldoende dekt.

Artikel 5. Vergoeding
5.1. Het basishonorarium van opdrachtnemer bedraagt __________ (bedrag en munteenheid) per uur te vermeerderen met btw.

5.2. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer gemaakte onkosten, worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht op basis van __________ (berekeningswijze).

5.3. Opdrachtnemer zal opdrachtgever maandelijks een gespecificeerde factuur zenden ter zake honorarium en onkosten. Opdrachtgever zal de facturen voldoen binnen __________ (aantal) werkdagen.

Artikel 6. Geheimhouding
Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder bedrijfsgegevens en financiële of technische gegevens, waarover hij/zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede de naam van opdrachtgever niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Een

Artikel 7. Eigendom
De eigendom van het tot stand gekomen werk blijft bij de opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt een exclusief gebruiksrecht na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en de gemaakte kosten.

Artikel 8. Opzegging overeenkomst
De opdrachtgever kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen zonder rechterlijke tussenkomst, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 9. Akkoord
De partijen verklaren op deze overeenkomst Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in __________ (plaatsnaam).

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend in __________ (plaatsnaam) op __________ (datum)

__________

(handtekening) Opdrachtgever

__________

(handtekening) Opdrachtnemer

Freelance Contract Voorbeeld